Kennisinstellingen helpen boer op weg met proeftuinen duurzame landbouw

De kennispartners DRIFT/ErasmusUniversiteit, Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool en Wageningen Economic Research en de provincie Zuid-Holland hebben op 7 december een samenwerkingsovereenkomst voor een Kennis- en Ontwikkelprogramma InnovatieAgenda Duurzame Landbouw ondertekend. Met dit Kennis- en Ontwikkelprogramma gaat de provincie samen met de kennispartners de kennis uit de proeftuinen voor de duurzame landbouw verder ontwikkelen en verspreiden.

Stimuleren van innovaties

“Delen van kennis is nodig om een duurzame voedselketen te bereiken”, zegt gedeputeerde Han Weber. “Door samen te werken met deze kennispartners verbreden wij de kennis uit deze proeftuinen naar de hele landbouwsector en gebruiken die voor het stimuleren van innovaties in de voedselketen.”

Proeftuinen

Om de sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw- en voedselketen te maken, hebben Provinciale Staten op 29 juni 2016 het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw vastgesteld. Hiermee heeft de provincie 14 miljoen euro subsidie uit het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3) beschikbaar gesteld. Met dit geld kunnen betrokken ondernemers in proeftuinen innovaties uitvoeren om de duurzame landbouw verder te brengen.

Verspreiding van kennis

De in deze proeftuinen ontwikkelde kennis wordt verder ontwikkeld en verspreid. De kennispartners verrijken en verdiepen de leerervaringen van de proeftuinen voor verdere verspreiding naar ondernemers in andere proeftuinen, innovatieprojecten en naar kennisnetwerken en beleidsmakers. Zij ondersteunen de proeftuinen met onderzoek door de inzet van studenten, docenten en onderzoekers. Andere ondernemers die geïnteresseerd zijn in duurzame innovaties in de landbouw- en voedselketens kunnen ook van deze kennis gebruik maken.