Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Onderzoeksprogramma lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

1) Onderzoekslijn landschappelijke inpassing en teelttechnieken

In deze onderzoekslijn gaat het lectoraat eerst ophalen wat er al gedaan wordt op het gebied van klimaatrobuuste landschappen in relatie tot natuur en landbouw. Vervolgens worden geschikte locaties, waar klimaatrobuuste landbouw en natuur een klimaatrobuuste landschap kunnen vormen, geïdentificeerd door analyse van kaarten. De geschikte teelten, opbrengsten en risico’s van klimaatrobuuste landbouw en mogelijkheden voor natuuropgaven worden onderzocht.

Dit levert kansen- en opgavenkaarten op waarin inzichtelijk gemaakt wordt waar knelpunten in het huidig landgebruik zitten en hoe deze opgepakt zouden kunnen worden door klimaatrobuuste landbouw of natuurontwikkeling in te zetten. Daarnaast wordt onderzocht welke teeltechnieken er op de specifieke locaties nodig zijn en welke innovaties hier te behalen zijn om zo het verdienmodel sluitend te kunnen krijgen (Weerman et al., 2021).

2) Onderzoekslijn waterkwaliteit en biodiversiteit

Deze onderzoekslijn zal onder andere gebruik maken van bestaande en nieuwe onderzoekslocaties. Dit zijn onder andere locaties met klimaatrobuuste landbouw, nieuwe bossen en voedselbossen. Voor de locaties die uit onderzoekslijn landschappelijke inpassing en teeltechnieken komen als kansrijk, kunnen ook meegenomen worden in het onderzoek.

Om de mechanismen beter te snappen achter de verbinding tussen landbouw en natuur op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit, zal er onderzoek gedaan worden naar de invloed van klimaatrobuuste landbouw (buffers) op nutriëntencycli in oppervlaktewater en daarmee de waterkwaliteit. Mechanismen die een rol bij de uitspoeling spelen zoals biochemische processen, worden onderzocht. Daarnaast zal de impact op de biodiversiteit worden onderzocht. Hieruit komen handelingsperspectieven voor beheerders om klimaatrobuuste teelten ingezet kunnen worden ter verbetering van de waterkwaliteit en de wijze waarop deze landbouwvorm kan bijdragen aan het behalen van de Kaderichtlijn Water doelen.

Deze onderzoekslijn zal handvatten voor de praktijk geven hoe het klimaatrobuuste landschappen functioneren en hoe bij toekomstige maatregelen de biodiversiteit en waterkwaliteit kunnen worden versterkt.

3) Onderzoekslijn agrarisch vakmanschap

Deze onderzoekslijn richt zich op het verder ontwikkelen van het agrarisch vakmanschap samen met agrariërs. Als startpunt wordt de informatie gebruikt die beschikbaar is na aanleiding van de keukentafelgesprekken die de Wageningen Environmental Research heeft gevoerd (Westerink et al., 2019) en door het kennisnetwerk in beeld te brengen. Van hier uit wordt verder geanalyseerd wat agrariërs nodig hebben aan vernieuwd vakmanschap om over te stappen op klimaatrobuuste landbouw.

Dit kan worden toepast in onderzoekslijn landschappelijke inpassing en teeltechnieken. De kennis die veelal aanwezig is zal worden opgehaald en gedeeld, een werkwijze om dit te bewerkstellingen is eventueel het oprichten leernetwerken met de verschillende gebruikers met als doel kennis delen op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en van hieruit nieuw onderwijsmateriaal ontwikkelen. Hieruit volgt een analyse van welke instrumenten, maatregelen en kennis er nog meer nodig zijn voor de verschillende gebruikers om de transitie naar een klimaatrobuust landschap in gang te zetten.

Actueel

  • Studenten onderzoeken klimaatadaptatie in Brabant in reeks afstudeeropdrachten

    Klimaatadaptatie in Brabant brengt verschillende uitdagingen met zich mee op het gebied van onder meer natuur, water, biodiversiteit en landbouw. Provincie Noord-Brabant en HAS Hogeschool bundelden hun krachten en onderzoeken deze uitdagingen in een succesvolle reeks afstudeerprojecten. Inmiddels oud-studenten Vic Lagrouw en Peter van Munnen vielen met hun project zelfs in de prijzen.

    Lees meer

Deel deze pagina