Financieel rekenmodel voor uiergezondheidsmanagement

uiergezondheid

Maatschap Arts&Dier is een vooruitstrevende dierenartsenpraktijk. Bedrijfsadvisering op diergezondheid is een belangrijk aandachtspunt binnen het bedrijf.

Uiergezondheid
Een hoge kostenpost voor melkveebedrijven is een verminderde uiergezondheid. Naast melkderving door mindere productie en het niet mogen leveren van de melk door gebruik van antibiotica, zijn de behandelkosten en het voortijdig afvoeren van een koe de grootste kostenposten. Mastitis is een multifactoriële ziekte. Veel factoren zijn van belang bij het ontstaan van mastitis, uiteenlopend van koe- en omgevingsfactoren tot managementfactoren.
Er zijn verschillende rekenmodellen waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen getroffen kunnen worden om mastitis op een bedrijf te verminderen en wat hiervan de economische consequenties zijn. De meeste beschikbare modellen gaan hierbij uit van een stabiele situatie. Ook is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de economische consequenties van mastitis en de effecten van verschillende maatregelen.

Praktisch van aard
Maatschap Arts&Dier heeft de wens te beschikken over een financieel rekenmodel die uitgaat van de op dat moment werkelijke bedrijfssituatie (door het invoeren van up-to-date bedrijfsinformatie) en die zodanig praktisch van aard is dat direct advies uitgedraaid kan worden.
Maatschap Arts&Dier heeft HAS Kennistransfer gevraagd een financieel rekenmodel te ontwikkelen rondom uiergezondheidsmanagement bij melkvee.

Doelstelling
Het project heeft een duidelijk doel: het ontwikkelen van een financieel rekenmodel rondom uiergezondheidsmanagement bij melkvee dat:

  • Uitgaat van de op dat moment werkelijke bedrijfssituatie ten aanzien van uiergezondheid, middels het eenvoudig kunnen invoeren van up-to-date bedrijfsinformatie;
  • Zodanig praktisch van aard is dat direct advies kan worden uitgebracht.

Het rekenmodel moet inzicht geven in de schade van een verslechterde uiergezondheid, de kosten van te treffen maatregelen en de economische consequentie ervan. Kortom: bij afronding van het project ligt er een praktisch model waar dierenartsen dankbaar gebruik van zullen maken.