Slimme keuzes maken: strategische ruwvoerplanning bij rundveebedrijven en geitenhouders

ruwvoerplanning voor Boerenbont Deurne

Coöperatie Boerenbond Deurne is een onafhankelijke, coöperatieve mengvoerproducent in Zuid-Nederland. De hoofdtak van Boerenbond Deurne is de productie van mengvoer. De mengvoercoöperatie heeft productielocaties in Helmond (varkens- en pluimveevoeders), Oirschot (rundvee- en geitenvoeders) en Wanroij (gespecialiseerd in aanvullende varkensvoeders). In Oss werd in 2009 onder de naam Bracofeed Storage B.V. een volledig nieuwe op- en overslaglocatie voor grondstoffen gerealiseerd. Deze locatie kent een opslag van in totaal 20.000 ton grondstoffen in grote silo’s en een vlakloods voor de verkoop aan mengvoederfabrieken en agrarische afnemers.

Bewuster keuzes maken
Boerenbond Deurne is van mening dat veel rundveebedrijven een beter ruwvoermanagement kunnen voeren. Beter omdat zij bewustere keuzes kunnen maken voor wat betreft oogsttijdstip, methode van in- en uitkuilen en de manier waarop het voer voor het vee gebracht wordt. Boerenbond Deurne heeft HAS Kennistransfer gevraagd een voorstel te schrijven voor de ontwikkeling van een strategische ruwvoerplanning voor de rundvee- en geitenhouderij.

Aanpak
De studenten hebben op basis van een literatuurstudie in kaart gebracht wat de optimale methodes en omstandigheden zijn om tot een goede voerderwinning van snijmais en gras te komen. Daarbij is het traject van maaien, het afdekken van de kuil en het uitkuilen in beeld gebracht. Op basis van deze literatuur is een schatting gemaakt van de verliezen (droge stof en VEM) als in de praktijk niet optimaal wordt gewerkt bij de ruwvoederwinning en het uitkuilen/voeren.
Bij grasmaaien ging het met name om het tijdstip (van de dag) van maaien, het gebruik van de kneuzer bij maaien, de lengte van de veldperiode en het aantal keren schudden. Bij het inkuilen van gras en mais ging het met name om de snijlengte van het gewas bij inkuilen, de snelheid van inkuilen, de methode van aanrijden, de opslag- en afdekmethode. Bij het uitkuilen ging het met name om uitkuilmethode en voersnelheid.

Discussie op gang brengen
Studenten hebben deze informatie vertaald naar een computermodel. Aan de hand van een aantal vragen die ingaan op de bedrijfsspecifieke methode van ruwvoederwinning en vervoedering, wordt data ingevoerd. Het model laat zien waardoor verliezen optreden en tevens wordt voor de individuele bedrijfssituatie een schatting gemaakt hoe groot die verliezen zijn. Met dit model/programma kan een adviseur van Boerenbond Deurne bij een melkveehouder een discussie op gang brengen om te komen tot een verbetering van de ruwvoederwinning en vervoedering.   

Samengevat
Het te ontwikkelen programma dient als gereedschap voor de buitendienst van Boerenbond Deurne. Het is een hulpmiddel om veehouders te helpen keuzes te maken. Die keuzes omvatten het traject van oogsttijdstip tot aan het voeren van de dieren. Het te ontwikkelen programma gaat steeds uit van een bepaalde (huidige) situatie en geeft weer wat een verbetering aan (financieel) voordeel oplevert voor de veehouder.