Zijn insecten geschikt als eiwitbron voor veevoer?

meelwormen

Fransen Gerrits is een particulier mengvoerbedrijf in Zuid-Nederland met een jaarproductie van ruim 450 ton mengvoer voor varkens, rundvee en pluimvee. De Van Kaathoven Groep B.V. is actief in afvalinzameling, afvalverwerking en de verkoop van producten uit afval. Een tijdje terug besloten zij de krachten te bundelen, met als centrale vraag: zijn insecten geschikt als eiwitbron van veevoer?

Zoektocht
Huub Fransen van Fransen Gerrits en Robbert van Kaathoven van Van Kaathoven Groep B.V. hebben samen het initiatief opgepakt om te onderzoeken of insectenlarven kunnen groeien op varkensmest en of die insecten geschikt (te maken) zijn als eiwitbron in veevoer. Zij zijn daartoe gemotiveerd geraakt vanuit de zoektocht naar nieuwe en duurzame eiwitbronnen. Daarnaast zou dit een manier kunnen zijn om grote hoeveelheden varkensmest, al dan niet in combinatie met restafval, te  verwaarden.

Kweekcontainers
Om gestructureerd invulling te geven aan de initiatieven die er rondom insectenkweek en verwerking zijn, participeren zowel Fransen Gerrits als Van Kaathoven Groep B.V. in een initiatief om de haalbaarheid van een Insectlab te onderzoeken. Uniek voor dit project zijn de vier identieke 'kweekcontainers' bij Van Kaathoven Groep B.V. die voor dit onderzoek beschikbaar zijn. Door in die vier kweekcontainers steeds één of enkele variabelen te variëren, kan naar een optimum gezocht worden voor het kweken van insecten. Hierbij is sturing op zowel kweektechnisch gebied als op eindproduct (samenstelling) mogelijk.

Doelstelling
Doelstelling van het project is om het optimum van bepaalde variabelen voor het kweken van insecten vast te stellen. Daarbij zijn zowel de fysieke productie als de kwaliteit van het eindproduct (insect) en de restproducten (residu voedingsbodem) beoordelingscriteria. Het fysieke onderzoek in de kweekcontainers wordt uitgevoerd door HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen. Het onderzoek is nog in volle gang. 

Servicegericht
Het is overigens niet de eerste keer dat de HAS wordt ingeschakeld, aldus Huub Fransen: ‘We hebben al vrij lang ervaring met de HAS. En niet alleen op afstand, want een aantal voormalige HAS-studenten is bij ons in dienst getreden. HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen werkt erg service- en resultaatgericht. Je weet dat je resultaat krijgt en dat is prettig.’